Zamknij
REKLAMA

Nieobecność ucznia w szkole a promocja do następnej klasy

15:44, 31.01.2020 | a.d
Skomentuj

Uczeń klasy 1 szkoły podstawowej z powodu choroby nie uczęszcza do szkoły, ma ponad 50 % nieobecności, może być niepromowany do klasy drugiej. Czy musi być zgoda rodzica na pozostawienie dziecka w klasie pierwszej?

Uczeń klasy 1 szkoły podstawowej z powodu choroby nie uczęszcza do szkoły, ma ponad 50 % nieobecności, może być niepromowany do klasy drugiej. Czy musi być zgoda rodzica na pozostawienie dziecka w klasie pierwszej? Czy należy ucznia promować i wyrównać braki klasie drugiej.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zawiera przepis art. 44o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), zgodnie z którym uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

Uzasadnienie:

Oznacza to, że należy uwzględnić różne tempo rozwoju dzieci a ewentualne braki w wiedzy i umiejętnościach powinny być sukcesywnie uzupełniane, tak, aby na koniec klasy III wszyscy uczniowie opanowali podstawę programową określoną dla klas I-III w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 44o ust. 2 ww. ustawy o systemie oświaty „W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.”. Opinia nie ma mocy wiążącej, ale bez opinii odpowiednio: rodziców lub wychowawcy, rada pedagogiczna nie może podjąć uchwały w sprawie powtarzania klasy przez danego ucznia.

Zapamiętaj!

Powyższe zasady dotyczą każdej szkoły podstawowej. Nie ma znaczenia, czy szkoła ma określony obwód, czy nie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) - art. 44o ust. 1 i 2.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).

Wanda Pakulniewicz
wychowawcazklasa.pl

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© iszczecinek.pl | Prawa zastrzeżone