Zamknij
REKLAMA

Ambitny projekt budżetu powiatu na 2020 rok

11:58, 18.11.2019 | Piotr Rozmus / Starostwo Powiatowe
Skomentuj
REKLAMA

Każdego roku prace nad budżetem Powiatu Szczecineckiego rozpoczynają się już w sierpniu. Te najbardziej wytężone przypadają na wrzesień i październik, a ostatnie szlify nadawane są projektowi dochodów i wydatków na początku listopada, tak aby w połowie miesiąca dokument mógł zostać przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W tym czasie starosta Krzysztof Lis odbywa niezliczoną ilość spotkań z dyrektorami jednostek i komórek organizacyjnych, szkół i prezesami spółek. Jak zatem prezentuje się projekt budżetu na nadchodące 12 miesięcy?

Przyszłoroczny budżet Powiatu Szczecineckiego, po stronie dochodów zamknął się kwotą 127 198 564, 83 zł. 42 Szacowana suma wydatków to 129 625 666, 67 zł  324. Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne kwoty w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2020 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy 44 566 241, 08 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 18 152 739, 00  zł,  kulturę fizyczną i sport 3 688 430, 00 zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 730 200, 00 zł.

Inwestycje drogowe

Jak zwykle plan jest ambitny pod względem inwestycyjnym. A skoro tak, warto przyjrzeć się mu odrobinę dokładniej. Na ten cel Powiat Szczecinecki wyasygnuje 18 486 051, 00 zł, z czego 10 095 760, 00 zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Wśród najważniejszych zadań  znalazła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu SI 1) Żółtnica. Koszt inwestycji to 3 020 000, 00 zł. Ponad połowę tej kwoty, bo 1 500 000, 00 zł będzie stanowiło dofinansowanie ze środków UE.

Innym ważnym drogowym przedsięwzięciem będzie remont drogi powiatowej nr 1293Z Turowo Wilcze Laski. W tym przypadku, koszt inwestycji wyniesie  1 908 079, 00 zł. 200 000, 00 zł dofinansowania powiat Szczecinecki pozyskał w ramach  będzie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zaś  300 000, 00 zł stanowi dotację z gminy Szczecinek.

Mówiąc o planowanych inwestycjach drogowych nie można zapomnieć o przebudowie drogi powiatowej Nr 1270Z Parsęcko Dalęcino. Oszacowano, że ta inwestycja kosztować będzie 332 054, 00 zł.

Kolejną inwestycją drogową zaplanowaną w przyszłorocznym budżecie jest  przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w m. Kądzielna wraz z przebudową obiektu inżynierskiego. Koszt to 2 274 373, 00 zł.

Ostatnie ważne drogowe przedsięwzięcie  to przebudowa drogi powiatowej Nr 1258Z na długości 2,2 km, na  odcinku od przejazdu kolejowego w m. Grzmiąca do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do m. Sucha (włącznie) wraz z remontem obiektu inżynierskiego. Koszt oszacowano na 2 261 254, 00 zł.

Ponadto samorząd powiatowy zamierza przeznaczyć 100 000, 00 zł na ciągi komunikacyjne na drogach oraz 200 000, 00 zł na wykonanie nakładek bitumicznych.

Infrastruktura sportowa

Na budowę i przebudowę obiektów sportowych Powiat Szczecinecki planuje przeznaczyć 2 190 760, 00 zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się te, o których Zarząd Powiatu Szczecineckiego myślał od dawna. Chodzi mianowicie o przebudowę sal gimnastycznych w ZS nr 7 w Białym Borze i ZS Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Remont pierwszej wraz z dostawą wyposażenia pochłonie 166 226, 00 zł. 83 113, 00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto przebudowane zostanie boisko szkolne za 558 484, 00 zł. 279 242, 00 zł to również środki z Ministerstwa, 200 000, 00 zł pochodzić będzie z kredytu, zaś 79 242, 00 zł z środków własnych. Remont sali ZS Nr 2, wraz z wyposażeniem to wydatek 1 009 678, 00 zł. 504 839, 00 zł to kwota wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 500 000, zł samorząd powiatowy planuje pozyskać w ramach kredytu, a brakujące 4 839,00 zł dołożyć z własnej kieszeni. Również ZS Nr 2 doczeka się nowego boiska. Planowana kwota jego przebudowy to 456 372, 00 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 228 186, 00 zł,  te pozyskane w  ramach kredytu 200 000, 00 zł oraz fundusze własne w wysokości 28 186, 00 zł.

Przyszłoroczny plan finansowy zakłada, że samorząd powiatowy na termomodernizację obiektów przeznaczy 902 804, 00 zł. Takowej, wraz modernizacją  centralnego ogrzewania zostanie poddana sala gimnastyczna w ZS Nr 2 im Ks. Warcisława IV. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 442 551, 00 zł.

Natomiast na budowę i modernizację obiektów, Powiat Szczecinecki zamierza wyasygnować 3 216 157,00 zł.  Dużym i ambitnym przedsięwzięciem będzie dostosowanie i wyposażenie pracowni cieplnej i cieplno-chemicznej obróbki metalu tzw. kuźni w Zespole Szkól Technicznych w Szczecinku do aktualnych wymogów programowych oraz potrzeb rynku pracy. Koszt inwestycji to 1 228 739, 00 zł, z czego aż 1 076 727, 00 zł pochodzić będzie ze środków UE. Ponadto samorząd powiatowy w ramach środków własnych zamierza przeprowadzić modernizację węzła sanitarnego na Il piętrze w internacie ZST – koszt 65 000, 00 zł, modernizację i przebudowę pokoi w internacie ZST – koszt 70 000, 00 zł, modernizację węzłów cieplnych w budynku szkoły i internatu ZST – koszt 30 000, 00 zł oraz dokonać instalacji monitoringu wizyjnego w I LO im. Ks. Elżbiety – koszt 20 000, 00 zł. Do ważniejszych zadań można zaliczyć również dostosowanie pomieszczeń na potrzeby kuchni funkcjonującej w SM – koszt 200 000, 00 zł, wykonanie instalacji teletechnicznej sieci monitoringu wizyjnego w Bursie przy ul. Wiatracznej w Szczecinku (CEEiRJ) – koszt 13 000, 00 zł, dostosowanie budynku DPS w Bornem Sulinowie do wymagań ochrony ppoż. – koszt 695 602, 00 zł. Dużym przedsięwzięciem będzie budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik weterynarii i technik agrobiznesu przy ZSZ Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku. Inwestycja pochłonie 650 000, 00 zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie aż 552 500, 00 zł, a to oznacza, że ze środków własnych samorząd powiatowy będzie musiał dołożyć 97 500, 00 zł. 100 000, 00 zł przewidziano na osuszenie, wykonanie wentylacji i dostosowanie piwnic na potrzeby powiększającego się archiwum Starostwa Powiatowego w Szczecinku.  67 816,00 zł  zabezpieczono na wykonanie instalacji ppoż. w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze oraz 76 000, 00 zł na wymianę instalacji wraz z remontem kuchni w tejże szkole.

Likwidacja barier architektonicznych 

Na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych Powiat Szczecinecki  przeznaczy 849 385, 00 zł. Na realizację poszczególnych zadań samorząd aplikował o wsparcie w PFRON. Wśród nich znalazły się takie przedsięwzięcia jak: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup "mikrobusu", który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach – dla SOSW, koszt 145 000, 00 zł, (środki z PFRON – 80 000, 00 zł, środki własne – 65 000, 00zł), likwidacja barier komunikacyjnych poprzez modernizację wjazdu i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w SOSW, koszt 100 000, 00 zł  (środki z PFRON – 50 000, 00 zł, środki własne – 50 000, 00 zł), likwidacja barier w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, koszt 168 353, 00 zł (środki z PFRON – 23 318, 00 zł, środki własne – 5 035, 00 zł, kredyt – 140 000, 00 zł), likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, koszt 178 090, 00 zł (środki z PFRON – 36 670, 00 zł, środki własne – 141 420, 00 zł), zawodowcy bez barier (obszar B) Zespół Szkół Technicznych, koszt 257 942, 00 zł (środki z PFRON – 25 750, 00 zł, środki własne – 232 192, 00 zł)

Na zakupy różnego rodzaju, niezbędnego sprzętu do swoich jednostek Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć 364 500, 00 zł, zaś na pozostałe wydatki inwestycyjne 866 685, 00 zł. Do najważniejszych należą: przygotowanie dokumentacji technicznych i projektowych, audyty zadań inwestycyjnych oraz tablice do projektów – koszt 119 300, 00 zł, założenie pełnej ewidencji dróg i mostów – 50 000, 00 zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku KP Borne Sulinowo” – 150 000, 00 zł, budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – koszt 200 485, 00 zł (170 000, 00 zł – środki z UE, środki własne – 10 162, 00 zł),  nowe nasadzenia w ramach projektu: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zielem przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek – koszt 177 400, 00 zł (145 690, 00 zł – środki z UE, środki własne – 31 710, 00 zł).

Jak widać plan dochodów i wydatków na 2020 rok prezentuje się bardzo ambitnie. Teraz pozostaje tylko czekać na pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych radnych oraz sesję budżetową na której radni podejmą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2020 rok. Ta, jak zwykle odbędzie się pod koniec grudnia.

(Piotr Rozmus / Starostwo Powiatowe)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (6)

TakTak

11 1

Na inwestycje przeznaczone jest 18 milionów złotych A na utrzymanie starostwa i pracowników 10 milionów. To zachodzi pytanie po co komu taki urząd. W Polsce potrzeba nowej reformy administracyjnej, która zlikwiduje patologie. 14:32, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Gaz Gaz

1 1

I Love ORMO 21:03, 18.11.2019


nicknick

4 1

Tak, a stara koszalińska nadal w tragicznym stanie. Już nie wspomnę o podwórku koszalińska, jeziorna, Kościuszki. Radni remontują to podwórko już 30 lat a może i więcej. Nawet pan JHD je odwiedził parę lat temu i obiecywał jego remont i co ? Nadal jeden wielki bajzel. Ale gdyby mieszkał tu jakiś radny lub jego znajomy to to podwórze by lśniło niczym plac w Warszawie. 18:26, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Cenzura na tym portaCenzura na tym porta

1 0

Usunięto mój wcześniejszy komentarz - bo zapewne był zbyt krytyczny i ironiczny. Manko w budżecie na 2mln a oni tutaj głoszą propagandę sukcesu. Nie ma to jak żyć na kredyt Panie Starosto.
Zaraz pewnie usuną i ten komentarz. 18:45, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA