logo iszczecinek.pl

Polecamy Kolejny pirat drogowy stracił prawko Co dalej ze szkołą w Gwdzie Wielkiej? [WIDEO] Piłkarze MKP Szczecinek przygotowują się do rundy wiosennej Rozmowa ze starostą o sytuacji w PKS Szczecinek [WIDEO] Młoda duchem, Młoda ciałem. Młoda na twarzy Polecamy

Regulamin

A A A

 

SERWIS INTERNETOWY

1.Portal internetowy znajdujący się pod domeną iszczecinek.pl ("Portal"), którego wydawcą jest firma DronMedia, ul. Wyszyńskiego 73/20 w Szczecinku, NIP 6731812939, REGON 321203921, jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika), wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami ("Komentarze") oraz reklamowe.

2. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady funkcjonowania Portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Portalu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

USŁUGI INFORMACYJNE

1. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b. umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

2. Administrator zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Zastrzega sobie prawo do dowolnego kadrowania zdjęć w celu opublikowania materiału redakcyjnego.

KOMENTARZE

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Portalu za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Portalu.

2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:

- naruszają prawa osób trzecich;

- propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

- są spamem lub niezamówioną informacją handlową

- są linkiem

3. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 2, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 2.

4. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Portalu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

5. Redakcja i administrator nie odpowiada za treść komentarzy odadanych przez użytkowników. Komentarze na portalu dodawane sa przez system Disqus.

Regulamin dodawania ogłoszeń

I Postanowienia wstępne

1. Serwis www.iszczecinek.pl/ogloszenia jest integralną częścią portalu iszczecinek.pl (www.iszczecinek.pl), którego wyłącznym wydawcą jest firma DronMedia, ul. Wyszyńskiego 73/20 w Szczecinku, NIP 6731812939, REGON 321203921

2. Serwis, zwany dalej "Ogłoszeniami" umożliwia użytkownikom portalu zamieszczanie ogłoszeń drobnych.

3.  Serwis przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników portalu iszczecinek.pl

4. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z serwisu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

5. Partnerem serwisu jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym: 4 000 000,00 PLN, w całości opłaconym, która prowadzi System Platnosci.pl i wykonuje we współpracy z Partnerami Systemu Platnosci.pl wszelkie czynności związane z realizacją usług płatności.

6. Usługa „Wyróżnij” umożliwia korzystanie z odpłatnej funkcjonalności serwisu, tj. wyróżnianie ogłoszeń drobnych. Cena uzależniona jest od okresu wyróżnienia: 7 dni – 2zł; 14 dni – 3zł; 21 dni – 4zł; 28 dni – 5zł.

II 2 Zasady korzystania z serwisu

1. Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń drobnych.

2. Ogłoszenie dodać można na stronie www.iszczecinek.pl/ogłoszenia

3. Dodane ogłoszenia pojawia się w serwisie bezpośrednio po jego zamieszczeniu w odpowiednio wybranej przez użytkownika kategorii.

4. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne, chyba że, użytkownik chce skorzystać ze specjalnej opcji wyróżnienia ogłoszenia drobnego.

5. Wyróżnienie ogłoszenia powoduje wyświetlanie go na początku listy ogłoszeń danej kategorii w kolejności chronologicznej. Dodatkowo ostatnio dodane ogłoszenia wyróżnione ukazują się na stronie głównej portalu iszczecinek.pl

6. Ogłoszenia niewyróżnione wyświetlane są w porządku chronologicznym tuż za ogłoszeniami wyróżnionymi.

7. Aby wyróżnić ogłoszenie, należy zaznaczyć opcję „wyróżnij” w formularzu dodawania ogłoszenia oraz dokonać płatności poprzez system PayU.

8. Właściciel serwisu oświadcza, że nie będzie przetwarzał danych podanych przez użytkowników w celach marketingowych.

9. Wydawca informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

10. Wydawca oświadcza, że dopełni wszelkich starań, aby dane zgromadzone w bazie danych, tj. jak hasła nie zostały przejęte przez osoby do tego nieuprawione.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w postaci działania serwisu, bez podania przyczyny.

12. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe przez nieprawidłowe działanie serwisu, o ile nie są ujęte w §3 niniejszego regulaminu.

13. Wydawca nie gwarantuje prawidłowego działania serwisu przez cały czas, jednak dopełni starań, aby wszelkie problemy techniczne były możliwie mało uciążliwe. Dopełni także wszelkich starań, aby usunąć problemy możliwie szybko.

14. Zabrania się dodawania ogłoszeń:

- w imieniu czyimś

- o treści ogólnie przyjętej jako wulgarna,  obrażającej kogoś, niestosownej

- z dużą częstotliwością o tej samej lub przybliżonej treści

- mających na celu podszywanie się

- o pracy przez Internet

- o programach partnerskich, w których profit osiąga się głównie przez polecanie i pozyskiwanie nowych użytkowników

- o treści łamiącej polskie prawo, tj. sprzedaż rzeczy kradzionych, podróbek itp.

- zawierających zdjęcia lub treść o charakterze pornograficznym

- o usługach erotycznych, sponsoringu i innych, które wykraczają poza normy obyczajowe, a które ze względu na swój charakter wymagają dyskrecji

- zawierających adresy stron internetowych oferujących programy partnerskie, gry przez Internet itp.

- zawierających odnośniki po kliknięciu, na które Użytkownik zdobywa punkty, zarabia pieniądze lub w jakikolwiek inny sposób jest wynagradzany przez Wydawcę strony do której odnośnik prowadzi

- reklamujących inne serwisy służące zamieszczaniu ogłoszeń drobnych

15. Ogłoszenia niespełniające wymogów w punkcie 14. będą niezwłocznie usuwane.

16. Wydawca oświadcza, że ominięcie cenzora, filtrującego treści zamieszczane przez Użytkownika, skutkować będzie usunięciem ogłoszenia.

17. Wydawca ma prawo do usunięcia i/lub edycji ogłoszenia dodanego przez Użytkownika bez podania przyczyny.

18. W przypadku usunięcia ogłoszenia, Wydawca zobowiązuje się, na wniosek Użytkownika, do zwrotu należności za usługę wyróżnienia, o ile ogłoszenie było wyróżnione.

19. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie oświadcza, że jego treść, ani zdjęcia w nim zamieszczone, nie naruszają praw osób trzecich i nie są własnością innych podmiotów lub osób.

20. Na wniosek użytkownika, Wydawca może zabronić dostępu lub do ograniczyć osobom, które zamieszczają ogłoszenia bez zgody użytkownika, używając jego prywatnych danych.

21. Wydawca zobowiązuje się, do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przetwarzanych w serwisie i związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują płatności za pośrednictwem Usług PayU.

22. WAŻNE: Ogłoszenie ma ważność 30 dni. Po tym czasie ogłoszenie jest automatycznie wyłączane. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę wystawiającego ogłoszenie, możemy je usunąć lub edytować przed upływem 30 dni. Kontakt: [email protected] (w tytule proszę napisać OGŁOSZENIE)

III Reklamacje

1. Reklamacje związane z działaniem serwisu muszą być kierowane do Wydawcy za pomocą poczty e-mail na adres [email protected], w terminie 14 dni od daty wystąpienia problemu.

2. Spory będą rozwiązywane przez Wydawcę. Wszelkie decyzje Wydawcy będą wiążące i ostateczne.

3. Wydawca nie jest odpowiedzialny za niedostępność serwisu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że system PayU będzie wolny od zakłóceń lub błędów. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

4. Wydawca nie jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń dodawanych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

5. Wydawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej www. iszczecinek.pl/informacje/regulamin, o ile nie zastrzeżono inaczej.

6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu,  jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z odnośnikiem do zamieszczonego ogłoszenia (jeśli dotyczy).

7. Złożone przez Użytkowników reklamacje, będą rozpatrywane przez Wydawcę nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Regulamin transakcji płatniczej PayU

Art. 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU"). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

Art. 2 Definicje

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PayU umowę o pojedynczą transakcję płatniczą drogą elektroniczną.

2. Partner – portal iszczecinek.pl

3. Akceptant – podmiot, który zawarł umowę z PayU, umożliwiający dokonanie Płatności.

4. Usługa –usługa wykonywana przez PayU na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu, polegająca na przeprowadzaniu Płatności; usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 23 września 2011 r. nr 199 poz. 1175 z późn. zm.)

5. Dzień Roboczy-Dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym PayU prowadzi swoją działalność.

6. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Akceptanta, za pomocą której Akceptant oferuje Klientom dobra lub usługi.

7. Płatność - dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Akceptanta za pośrednictwem PayU w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku transakcji pomiędzy Klientem a Akceptantem, stanowiąca  PayU S.A. Tel. +48 61 630 60 05 ul. Grunwaldzka 182 Email: [email protected] 60-166 Poznań www.payu.pl pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 23 września 2011 r. nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

8. Regulamin – treść niniejszego regulaminu.

9. Zlecenie płatnicze- oświadczenie Klienta skierowane do PayU zawierające polecenie wykonania określonej Płatności.

Art. 3 Przedmiot Usług

1. W ramach Usługi PayU nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 23 września 2011 r. nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

2. W ramach Usługi Klient może skorzystać z narzędzi umożliwiających Płatność w Serwisach Akceptantów, które zawarły z PayU umowę na jej udostępnienie. Serwis może udostępnić Klientowi dostęp do następujących Usług:

a. Płatności drogą przelewów elektronicznych, obejmujących Płatności bezgotówkowe poprzez przelew internetowy;

b. Płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;

c. Płatności przy użyciu kart płatniczych, obejmujące Płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;

Art. 4 Dokonywanie transakcji w Serwisach

1. PayU nie jest stroną umów między Klientem a Akceptantem i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów jak i ich ważność.

2. Celem skorzystania z Usługi Klient powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniony do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3. Z chwilą podania danych w sposób określony w ust. 2 oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PayU, której przedmiotem jest świadczenie Usługi określonej w niniejszym Regulaminie.

4. PayU świadczy Usługę na podstawie otrzymanego od Klienta Zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych określonych w ust. 2.

5. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku gdy PayU otrzymał Zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla PayU Dniem Roboczym, przyjmuje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

6. Partnerzy Usługi, jak również PayU, prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać Płatności i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi Płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka.

7. PayU zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Płatności, w przypadku gdy nie zostały spełnione postanowienia Regulaminu lub też w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje Płatność lub legalność samej Płatności. PayU nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.  PayU S.A. Tel. +48 61 630 60 05 ul. Grunwaldzka 182 Email: [email protected] 60-166 Poznań www.payu.pl

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz lub użytkownik, a więc osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą.

9. Klient zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez PayU, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.

10. Płatność udostępniana jest Akceptantowi w ciągu 1 godziny od uznania rachunku PayU kwotą Płatności.

11. Klient jest informowany o dokonanej Płatności formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.

12. W przypadku gdy dokonana Płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona Klient jest bezzwłocznie o tym informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Klienta.

Art.5 Opłaty

1. Z tytułu świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu usługi, PayU może pobierać opłaty od Klienta. W przypadku gdy PayU pobiera opłaty od realizacji Płatności informuje Klienta o wysokości opłaty za pośrednictwem strony internetowej, na której Klient składa Zlecenie płatnicze. Na wniosek Klienta, złożony w sposób określony w art. 9 ust. 2 Regulaminu, PayU dostarcza Klientowi powyższe informacje w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.

2. W przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a. PayU pobrała opłatę od Klienta, o której mowa w ust. 1,

b. nastąpił zwrot Płatności zainicjowany przez Akceptanta albo zwrot w związku z uznaniem reklamacji Klienta dotyczącej danej Płatności, PayU dokonuje Klientowi również zwrotu opłaty od realizacji danej Płatności. Jeśli zwrot Płatności zainicjowany przez Akceptanta albo zwrot w związku z uznaniem reklamacji Klienta dotyczącej danej Płatności jest częściowy, PayU dokonuje zwrotu opłaty z tytułu realizacji danej Płatności proporcjonalnie do kwoty zwrotu.

3. Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z wykonaniem Płatności na mocy umów zawartych z Partnerami i uczestnikami tych transakcji, a także ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Usługi.

Art. 6 Obowiązki Klienta.

1. Korzystając z Usługi Klient zobowiązuje się do:

a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

b. postępowania w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników obrotu, w szczególności podawania prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji oraz wywiązywania się z podjętych ustaleń oraz zobowiązań;

2. Korzystając z Usługi Klient nie może:

a. naruszać obowiązujących przepisów prawa;

b. korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem, w szczególności niedozwolone jest działanie o charakterze naruszającym normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, jakąkolwiek dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub religijną, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

c. naruszać prywatności innych osób, przede wszystkim poprzez gromadzenie, przetwarzanie i

rozpowszechnianie informacji o innych Klientach bądź publikowaniu ich wizerunku bez ich wyraźnej zgody;

d. dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usług, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do danych innych Klientów;

e. podejmować działań na szkodę PayU i innych osób, w tym naruszać autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Art. 7 Odpowiedzialność PayU

PayU ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.).

Art. 8 Prywatność i poufność

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest PayU. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania.

2. Dane Klientów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. PayU zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom dostęp do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez PayU poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Art. 9 Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

DronMedia, ul. Wyszyńskiego 73/20 w Szczecinku, NIP 6731812939, REGON 321203921

2. Reklamację można złożyć w formie :

a. pisemnej na adres DronMedia, ul. Wyszyńskiego 73/20 w Szczecinku, NIP 6731812939, REGON 321203921

lub

b. elektronicznie na adres e-mail: [email protected] lub  

c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 781 391 604 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, DronMedia zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. DronMedia rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez DronMedia pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

5. W związku z rozpatrywaniem reklamacji, celem wyjaśnienia wszelkich kwestii z wystawcami kart płatniczych, instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, DronMedia może zwrócić się do Klienta o przesłanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania:

a) dodatkowych, niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana Płatność oraz

b) kopii dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem Usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi.

Art. 10 Dostępność Regulaminu

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.payu.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI 

Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu. 

Definicje

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenie nadane im poniżej, a jeśli nie są wymienione poniżej – znaczenie nadane w Regulaminie Systemu:  

Płatność Kartą Płatniczą - Dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Partnera z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez PayU w ramach Systemu polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty na rzecz Partnera dokonywanej z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PayU.

Regulamin Usługi Płatności Kartami Płatniczymi - Niniejszy regulamin.

Usługa Płatności Kartami Płatniczymi - Usługa świadczona przez PayU w ramach Systemu umożliwiająca dokonanie przez Klienta Płatności na rzecz Partnera z wykorzystaniem Płatności Kartą Płatniczą. 

Zapytanie Autoryzacyjne - Wniosek Partnera skierowany do PayU o dokonanie Autoryzacji Płatności Kartą Płatniczą, której dane przekazuje Partner lub Klient.

Autoryzacja - Proces, w którym po otrzymaniu od Partnera Zapytania Autoryzacyjnego PayU, przy współpracy z Instytucjami pośredniczącymi, weryfikuje możliwość przyjęcia Płatności Kartą Płatniczą do realizacji. Szczegółowy przebieg Autoryzacji określa Dokumentacja.

Pozytywna Autoryzacja  - Oświadczenie składane Komunikatem Partnerowi przez PayU o przyjęciu do realizacji Płatności Kartą Płatniczą objętej Zapytaniem Autoryzacyjnym. 

§  1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Przedmiotem Regulaminu Usługi Płatności Kartami Płatniczymi jest określenie zasad współpracy PayU i Partnera przy przyjmowaniu przez Partnera zapłaty z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez PayU w ramach Systemu.

§  2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. PayU udostępnia Usługę Płatności Kartami Płatniczymi w Systemie w terminie 7 dni kalendarzowych od wysłania przez PayU Komunikatu o akceptacji wniosku o zawarcie Umowy świadczenia Usługi Płatności Kartami Płatniczymi (Umowa Produktowa).

2. Płatności Kartami Płatniczymi dostępne są w opcjach Express Payment albo Protected Payment.

3. We wniosku o zawarcie umowy o świadczenie Usługi Płatności Kartami Płatniczymi Partner wskazuje wariant Usługi Płatności Kartami Płatniczymi wymieniony w ust 2, o udostępnienie którego wnioskuje.

4. W przypadku akceptacji przez PayU Wniosku Partnera o zawarcie umowy świadczenia Usługi Płatności Kartami Płatniczymi, PayU jest uprawniona do zarejestrowania Partnera w systemach płatności, pod auspicjami których wydawane są karty płatnicze wykorzystywane do Płatności Kartą Płatniczą i akceptowane przez Partnera. O akceptacji Wniosku Partnera i ew. rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, PayU powiadomi Partnera Komunikatem.

5. Wynagrodzenie PayU za świadczenie Usługi Płatności Kartami Płatniczymi zostało określone we wniosku o zawarcie Umowy Produktowej. Zapłata następuje w trybie określonym w § 13 Regulaminu Systemu.

6. Partner zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania Umowy Produktowej nie korzystać z usługi w celach innych niż przyjęcie zapłaty za towar, usługę lub dostęp do treści oferowanych wyłącznie poprzez Serwis, dla którego Umowa Produktowa została zawarta. Powyższe zobowiązanie Partnera dotyczy także osób związanych z Partnerem.

7. Partner na zasadzie ryzyka ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wykonanie obowiązków określonych w ust. 6.

 8. Partner zobowiązuje się współdziałać z PayU w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami. W szczególności Partner zobowiązuje się, na wezwanie PayU oraz w terminie i w sposób określony w wezwaniu: a. udzielać PayU wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zawartej przez Partnera i Klienta umowy, z tytułu której nastąpiła reklamowana Płatność Kartą Płatniczą, oraz  b. dostarczyć PayU wskazane w wezwaniu kopie dokumentów dotyczących wykonania przez Partnera zawartej przez niego z Klientem umowy, z tytułu której nastąpiła reklamowana Płatność Kartą Płatniczą, w szczególności kopię potwierdzenia odbioru przesyłki, wskazującej osobę, która odebrała przesyłkę zawierającą zamówiony przez Klienta towar lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej przez Klienta usługi.

9. (uchylony).

10. Partner nie będzie uzależniał wykonania transakcji od podania przez Klienta dodatkowych informacji, które nie są niezbędne do realizacji świadczenia oraz od posiadania przez Klienta lub elektroniczny instrument płatniczy użyty przez Klienta przy transakcji cyfrowego certyfikatu lub innego dodatkowego zabezpieczenia.

11. (uchylony).

12. Partner zobowiązuje się bezpośrednio współpracować z Visa i MasterCard w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz wszystkimi innymi kwestiami dotyczącymi przyjmowania płatności kartami płatniczymi przez Partnera na każde żądanie Visa i MasterCard. 

§  3 ROZLICZANIE PŁATNOŚCI

1. PayU zobowiązuje się obsługiwać Zapytania Autoryzacyjne przekazywane przez Partnera do PayU w wyniku wydania przez Klienta dyspozycji dokonania Płatności Kartą Płatniczą.

2. Pozytywna Autoryzacja Płatności Kartą Płatniczą, po której nastąpiła Akceptacja Płatności, stanowi zaciągnięcie przez PayU zobowiązania do udostępnienia Partnerowi na Rachunku Rozliczeniowym kwoty Płatności Kartą Płatniczą, chyba że Dokumentacja stanowi inaczej.

3. Partner zobowiązuje się nie przekazywać PayU Zapytań Autoryzacyjnych, jeżeli zgodnie z wiedzą Partnera, lub wiedzą którą Partner powinien posiadać przy zachowaniu należytej staranności, dokonanie Płatności Kartą Płatniczą jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Dokumentacji, zasadami Systemu lub jeśli instrument płatniczy, z wykorzystaniem którego ma być dokonana Płatność Kartą Płatniczą, wykorzystywany jest bez zgody uprawnionej osoby.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu PayU zobowiązana jest do udostępnienia Partnerowi na Rachunku Rozliczeniowym kwoty Pozytywnie Autoryzowanej Płatności Kartą Płatniczą, chyba że 

a.  Płatność Kartą Płatniczą zostanie zakwestionowana w terminie 13 miesięcy od obciążenia Klienta Płatnością Kartą Płatniczą a w wyniku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z warunkami określonymi w umowie Klienta i Instytucji pośredniczącej, umowie Klienta i PayU lub w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, Klient nie zostaje obciążony Płatnością Kartą Płatniczą,

b. nastąpi zwrot Klientowi Płatności Kartą Płatniczą zgodnie z postanowieniami ust 11 niniejszego paragrafu,

c. nastąpi anulowanie Płatności Kartą Płatniczą przez Instytucję pośredniczącą.

5. W przypadku udostępnienia Partnerowi przez PayU Usługi Płatności Kartami Płatniczymi w opcji Protected Payment, PayU przejmuje ryzyko finansowe związane z uznaniem przez Instytucje pośredniczące reklamacji dotyczących Płatności Kartą Płatniczą z użyciem kradzionych lub utraconych kart płatniczych. W takim przypadku Partner nie zostanie obciążony żadnymi kosztami wynikającymi z uznania reklamacji, w szczególności nie będzie zobowiązany do zwrotu kwoty z tytułu objętej reklamacją płatności.

6. PayU nie ponosi odpowiedzialność za skutki ziszczenia się warunków rozwiązujących, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku ziszczenia się tych warunków Partner zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta, w wyniku której Klient nie zostaje obciążony Płatnością Kartą Płatniczą, obejmującymi zarówno zwrot pobranej od Klienta kwoty z tytułu objętej reklamacją Płatności Kartą Płatniczą, jak i zwrot poniesionych przez PayU kosztów związanych procedurą reklamacyjną.

7. PayU, ni Klient nie będą ponosili jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację Płatności w sytuacji, jeżeli Partner będzie świadczył usługę dla Klienta przed otrzymaniem komunikatu o Pozytywnej Autoryzacji Płatności Kartą Płatniczą.

8. Płatność Kartą Płatniczą zaewidencjonowana jest na Rachunku Rozliczeniowym: a. w przypadku udostępnienia Partnerowi przez PayU Usługi Płatności Kartami Płatniczymi w opcji Express Payment – z momentem uzyskania przez PayU od właściwej Instytucji pośredniczącej zobowiązania do zapłaty kwoty Płatności Kartami Płatniczymi, nie później jednak niż w terminie 1 godziny od zakończenia przez osobę dokonującą Płatności Kartą Płatniczą procesu wydawania polecenia Płatności Kartą Płatniczą, b. w przypadku udostępnienia Partnerowi przez PayU Usługi Płatności Kartami Płatniczymi w opcji Protected Payment – z momentem ziszczenia się dwóch następujących warunków: uzyskania przez PayU od właściwej Instytucji pośredniczącej zobowiązania do zapłaty kwoty Płatności Kartami Płatniczymi oraz dokonania przez PayU pozytywnej oceny ryzyka związanego z tą Płatnością Kartą Płatniczą, nie później niż 24 godziny od zakończenia przez osobę dokonującą Płatności Kartą Płatniczą procesu wydawania polecenia Płatności Kartą Płatniczą.

9. Jeżeli Płatność Kartą Płatniczą:  a. w opcji Express Payment nie uzyskała pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od właściwej Instytucji pośredniczącej w terminie 1 godziny od zakończenia przez Klienta procesu wydawania zlecenia płatniczego, b. w opcji Protected Payment nie uzyskała pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od właściwej Instytucji pośredniczącej w terminie 24 godzin od zakończenia przez Klienta procesu wydawania zlecenia płatniczego lub PayU dokonało negatywnej oceny ryzyka związanego z tą Płatnością Kartą Płatniczą,  PayU jest uprawnione do odmowy realizacji tej Płatności. 

10. W razie ziszczenia się warunków rozwiązujących, o których mowa ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, Partner zobowiązuje się do zwrotu kwoty zakwestionowanej Płatności Kartą Płatniczą, chyba że Dokumentacja stanowi inaczej. Zwrot następuje w trybie zaspokojenia wierzytelności pieniężnych przysługujących PayU od Partnera określonym w Regulaminie Systemu.

11. Partner może złożyć w Koncie Partnera zlecenie zwrotu Klientowi całości lub części Płatności Kartą Płatniczą, wobec której PayU wydało Pozytywną Autoryzację. Zlecenie zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołalne.

12. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zlecenia, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu obciążają Partnera. Z tytułu obsługi zwrotu kwoty Płatności Kartą Płatniczą PayU nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

13. PayU wykonuje zlecenie zwrotu, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu złożenia przez Partnera zlecenia zwrotu. O kwotę zwrotu pomniejszane są środki zaewidencjonowane na Rachunku Rozliczeniowym, przy czym pomniejszenie to następuje w trybie zaspokojenia wierzytelności pieniężnych przysługujących PayU od Partnera określonym w Regulaminie Systemu. Pobrane przez PayU wynagrodzenie oraz inne opłaty od Płatności Kartą Płatniczą podlegającej zwrotowi nie są zwracane Partnerowi. 

14. W przypadku wydania przez Partnera dyspozycji zwrotu Płatności Kartą Płatniczą zwrot następuje wyłącznie na elektroniczny instrument płatniczy, którym dokonano Płatności Kartą Płatniczą. 

15. PayU jest uprawnione do odmowy wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu:

a. gdy nie posiada aktualnych danych Klienta umożliwiających dokonania zwrotu kwoty Płatności Kartą Płatniczą,

b. gdy różnica między wierzytelnościami Partnera wobec PayU z tytułu udostępnionych do wypłat Płatności a wierzytelnościami PayU wobec Partnera jest niższa niż suma kwoty Płatności Kartą Płatniczą, której zwrot ma nastąpić oraz kosztów dokonania zwrotu,

c. dokonanie zwrotu kwoty Płatności Kartą Płatniczą jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Dokumentacji.

16. O odmowie, o której mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, oraz o przyczynach odmowy, PayU informuje Partnera Komunikatem.

17. Partner, zobowiązany jest stosować zasady bezpieczeństwa ogłaszane przez Payment Card Industry Data Security Standard, w szczególności używając nabywanych aplikacji płatniczych, korzystać wyłącznie z aplikacji zgodnych z PCI-PA-DSS oraz poddać się weryfikacji potwierdzającej stosowanie tych zasad zgodnie z uregulowaniami Payment Card Industry Data Security Standard. W szczególności Partner nie będzie przetwarzał danych związanych z kartami płatniczymi, nabywał, ani sprzedawał takich danych.

18. W związku z Usługą Płatności Kartami Płatniczymi postanowienia § 4 ust. 8 Regulaminu Systemu stanowią doprecyzowanie w zakresie maksymalnego terminu na wykonanie świadczenia przez Partnera na rzecz Klienta, a tym samym Akceptację Płatności, który nie może być dłuższy niż 3 Dni Robocze od dnia dokonania Płatności Kartą Płatniczą przez Klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient wyraził zgodę na późniejszą realizację świadczenia i Partner potwierdził Klientowi późniejszą realizację świadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem komunikatu elektronicznego, w takiej sytuacji Partner może dokonać Akceptacji Płatności na podstawie zgody Klienta, lecz nie później niż 3 Dni Robocze od dnia dokonania Płatności Kartą Płatniczą przez Klienta. 

§  4 ROZKŁAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PŁATNOŚCI ZAKWESTIONOWANE PRZEZ KLIENTA

1. W razie zakwestionowania przez Klienta Płatności Kartą Płatniczą z powołaniem na nieuprawnione użycie elektronicznego instrumentu płatniczego lub niewykonanie Płatności Kartą Płatniczą względnie jej wykonanie niezgodnie z poleceniem Klienta, PayU i Partner przyjmują rozkład odpowiedzialności w związku z taką Płatnością Kartą Płatniczą zgodnie z ust. 2-3 niniejszego paragrafu. Partnera obciążają zakwestionowane Płatności Kartą Płatniczą nieobjęte ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Partnera nie obciążają następujące zakwestionowane Płatności Kartą Płatniczą:

a. zrealizowane wskutek co najmniej rażąco niedbałego naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z należytej staranności Klienta, w zakresie zapobiegania nieuprawnionemu posłużeniu się lub ograniczenie skutków nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego, 

b. które doszły do skutku z przyczyn leżących po stronie PayU, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu w przypadku udostępnienia Partnerowi przez PayU Usługi Płatności Kartami Płatniczymi w opcji Protected Payment.  

3. Rozkład odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, obejmuje również naprawienie szkód powstałych po stronie Klienta, których naprawienia Klient dochodzi. 

§  5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Partner zobowiązany jest zapewnić, aby zasady funkcjonowania Serwisu, pozostawały w zgodności z Dokumentacją.

2. Postanowienia Regulaminu Usługi Płatności Kartami Płatniczymi stosuje się łącznie z pozostałymi postanowieniami Dokumentacji. 

3. Do Płatności Kartami Płatniczymi stosuje się pozostałe postanowienia Dokumentacji dotyczące Płatności, chyba że postanowienia Dokumentacji wyraźnie stanowią inaczej.

4. Jeśli inne elementy Dokumentacji zawierają uregulowania sprzeczne z postanowieniami uregulowań i komunikatów systemów płatności, pod których auspicjami wydane zostały elektroniczne instrumenty płatnicze akceptowane przez Partnera (w szczególności dotyczy to MasterCard Rules i Visa Europe Operational Regulations, Maestro Global Rules), do Płatności Kartami Płatniczymi stosuje się postanowienia uregulowań i komunikatów tych systemów płatności.

5. W razie sprzeczności Regulaminu Usługi Płatności Kartami Płatniczymi z Regulaminem Systemu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Usługi Płatności Kartami Płatniczymi.

6. PayU jest uprawniona do żądania dokonania przez Partnera zmian w Serwisie, jeżeli Serwis nie spełnia wymagań systemów płatności, pod których auspicjami wydane zostały elektroniczne instrumenty płatnicze akceptowane przez Partnera. Partner jest zobowiązany do przeprowadzenia zmian w terminie 5 dni kalendarzowych od wysłania przez PayU Komunikatu z żądaniem. W przypadku niedokonania przez Partnera zmian w Serwisie w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, PayU może przenieść na Partnera wszelkie konsekwencje będące skutkiem nie przeprowadzenia przez Partnera zmian, w szczególności w zakresie kar stosowanych przez Instytucje pośredniczące. W takim przypadku Partner zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności prowadzących do zwolnienia PayU z odpowiedzialności i zwolnienia jej z obowiązków jakichkolwiek świadczeń, w szczególności zobowiązany jest do dokonania zapłaty nałożonych na PayU kar umownych bądź odszkodowania.

7. PayU może wypowiedzieć lub zawiesić umowę o świadczenie Usługi Płatności Kartami Płatniczymi, w całości lub w części, ze skutkiem natychmiastowym jeśli: 

a. PayU lub Instytucja pośrednicząca rozliczająca Płatności Kartami Płatniczymi, za pomocą których Klient może dokonywać Płatności Kartami Płatniczymi w ramach Usługi Płatności Kartami Płatniczymi, utraci licencję wydaną przez system płatności, pod auspicjami którego wydawane są elektroniczne instrumenty płatnicze wykorzystywane do Płatności Kartą Płatniczą i akceptowane przez Partnera, lub przestanie być członkiem tego systemu płatności,

b.  w przypadku zmiany kraju siedziby Partnera, lub kraju, w którym Partner podlega obowiązkowi podatkowemu.