logo iszczecinek.pl

Polecamy Kolejny pirat drogowy stracił prawko Co dalej ze szkołą w Gwdzie Wielkiej? [WIDEO] Piłkarze MKP Szczecinek przygotowują się do rundy wiosennej Rozmowa ze starostą o sytuacji w PKS Szczecinek [WIDEO] Młoda duchem, Młoda ciałem. Młoda na twarzy Polecamy

3 edycja wyścigu kolarskiego w terenie

08.09.2018 09:39
A A A
Zdjęcie do artykułu 3 edycja wyścigu kolarskiego w terenie
fot. Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek

To już trzecia edycja maratonu rowerowego, który z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem wśród zawodników. Stowarzyszenie Rowerowe Szczecinek zapewnia, że każdy kto przez wakacje pojeździł na rowerze będzie w stanie ukończyć maraton. Do wyboru trasy 35km (mini) i 56km(mega). Odcinki trudne technicznie, a tych jest łącznie kilkaset metrów przejeżdża tylko czołówka. Większość pokonuje te odcinki pieszo. Po prostu pchają rower pod górę lub przez piaszczysty teren. SRS zaprasza do uczestnictwa w zawodach. Zapisać można się także w dniu staru. To już w niedzielę. Start dystansu mega o godzinie 11:00. Dystans mini o 11:30.

Zaraz po starcie do zmagań rowerkowych przystąpią najmłodsi. Organizatorzy zapraszają serdecznie dzieci z rodzicami.

Impreza obrodziła w nagrody. Te będą wręczane za miejsca w poszczególnych kategoriach, ale dużo więcej nagród zostanie rozlosowanych pośród wszystkich startujących.
Strona z wydarzeniem na poratlu Facebook: https://www.facebook.com/events/312114889303618/?active_tab=about

 

Pełen regulamin poniżej.

REGULAMIN

III Szczecinecki Maraton MTB 2018

1. Organizator i współorganizatorzy Maratonu:

Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek, SAPiK Szczecinek, OSiR Szczecinek

www.rowerowy.szczecinek.pl

Telefon: 604 069 052

www.sapik.pl

Telefon: 94 712 83 02

www.osir.szczecinek.pl

Telefon: 94 372 10 91

2. Cel Zawodów:

a) Promocja kolarstwa MTB;

b) Promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;

c) Wyłonienie najlepszych zawodników III Szczecineckiego Maratonu MTB 2018;

d) Promocja Miasta i Gminy Szczecinek, województwa Zachodniopomorskiego jako miejsca przyjaznego kolarstwu;

e) Promocja terenów Gminy Szczecinek i województwa Zachodniopomorskiego jako miejsca przyjaznego turystyce i

rekreacji.

3. Opis imprezy:

„III Szczecinecki Maraton MTB 2018” jest imprezą otwartą XCM (Cross Country Marathon) MTB organizowaną w

Szczecinku w dniu 09.09.2018.

4. Kategorie Wiekowe:

Mężczyźni i Kobiety

Kategoria I (K/M 1) – do 20-go roku życia;

Kategoria II (K/M 2) – od 20-go do 30-go roku życia;

Kategoria III (K/M 3) – od 30-go do 40-go roku życia;

Kategoria IV (K/M 4) – od 40-go do 50-go roku życia;

Kategoria V (K/M 5) – od 50-go do 60-go roku życia;

Kategoria VI (K/M 6) – 60+

Zawodnicy biorący udział w Maratonie zostają zaklasyfikowani do ww. kategorii na podstawie danych z formularza

zgłoszeniowego.

Podczas trwania Maratonu, w Miasteczku Startowym, odbędą się również wyścigi rowerowe dla najmłodszych na

dystansie ok. 100 m lub krótszym.

Jednocześnie - będąc rodzicem/prawnym opiekunem - akceptując niniejszy regulamin oświadczam, że nie ma

przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach sportowych organizowanych podczas

Szczecineckiego Maratonu MTB 2018. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora

zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.

5. Dystansy obowiązujące na trasie Zawodów:

MINI

MEGA

6.Godziny startów:

Biuro Zawodów - otwarcie 07.30

Start dystans MEGA 11.00

Start dystans MINI 11.30

Start zawodów rowerkowych – 12.00

Dekoracja, losowanie nagród i zakończenie imprezy 16.00 - 17.00

7. Finanse:

Opłaty startowe w Maratonie wynoszą:

Opłata startowa dla uczestników do 20-go roku życia: 30 PLN

Opłata startowa dla pozostałych uczestników: 50 PLN

Opłaty startowe dokonane przez Internet oraz w biurze zawodów pozostają bez zmian.

Organizator Maratonu ma prawo ustalić wysokość wpisowego indywidualnie, zależnie od czasu i sposobu dokonania

wpłaty.

Numer rachunku bankowego PKO BP:

92 1020 2791 0000 7202 0241 4530

STOWARZYSZENIE ROWEROWY SZCZECINEK

UL. ŁÓDZKA I 10

78-400 SZCZECINEK

8. Nagrody

a) Organizator zapewnia puchary/medale (w zależności od decyzji Organizatora) za miejsca 1-3 w kategoriach

wymienionych w punkcie 4. Regulaminu na dystansach MINI i MEGA.

Po dekoracji zawodników we wszystkich kategoriach odbędzie się również losowanie nagród spośród wszystkich

uczestników Maratonu.

Ww. nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu.

Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

W przypadku, gdy którykolwiek z Organizatorów zdecyduje się na start w Maratonie, a podczas losowania nagród

zostanie wylosowany jego numer startowy nagroda przechodzi na kolejnego wylosowanego uczestnika.

b) Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek jest nagrodą indywidualną wręczaną najmłodszemu uczestnikowi i

najmłodszej

uczestniczce Maratonu na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego.

9. Sposób przeprowadzenia maratonu:

- Sędzią Głównym SMMTB 2018 jest Marcin Hemperek;

- impreza odbywa się przy ruchu otwartym;

- uczestnicy mają obowiązek poruszać się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

- uczestnicy poruszają się po trasie czasowo oznakowanej strzałkami, taśmami itp.;

- na trasie wyznaczone zostaną Punkty Kontrolne, ominięcie ich skutkuje dyskwalifikacją;

- zawodnik przed startem deklaruje dystans, na którym będzie rywalizował;

- nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie trwania zawodów;

- uczestnicy startują ze startu honorowego (wyprzedzenie Pilota podczas trwania startu honorowego skutkuje

bezwzględną dyskwalifikacją);

- zmiana dystansu w trakcie trwania zawodów skutkuje dyskwalifikacją.

10. Warunki uczestnictwa w III Szczecineckim Maratonie MTB 2018:

każdy z uczestników ma obowiązek startu w kasku sztywnym - zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego

kasku będą dyskwalifikowani;

każdy z uczestników ma obowiązek posiadania sprawnego roweru ze szczególnym uwzględnieniem działania

hamulców;

każdy z uczestników odpowiada za stan techniczny swojego roweru;

- uczestnik korzystający z roweru wspomaganego elektrycznie lub wspomaganego w jakikolwiek inny, mechaniczny

sposób zostanie zdyskwalifikowany;

- prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą

rodziców lub opiekunów prawnych. Poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w

imprezie;

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność

rodziców lub prawnych opiekunów);

- każdy z uczestników ma obowiązek wypełnienia szczegółowych warunków udziału w maratonie podanych poniżej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w IIISMMTB 2018:

Uczestnikiem III Szczecineckiego Maraonu MTB 2018 będzie osoba, która spełni następujące warunki:

- prześle na konto Organizatora kwotę opłaty wpisowej określoną w punkcie 7. niniejszego Regulaminu lub dokona

osobistego zgłoszenia i opłaty w Biurze Zawodów;

Uwaga: Wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową oraz biorąc udział w zawodach uczestnik akceptuje

poniższą klauzulę:

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.

Przez akceptację niniejszej deklaracji, zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Przyjmuję do

wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie

podpisu i wypełnienie Formularza Zgody Na Start dostępnego do pobrania w formie elektronicznej na stronie

www.rowerowy.szczecinek.pl

lub w dniu startu Maratonu w Biurze Zawodów.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być

wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Maratonu.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek.

Adres korespondencyjny :

78-400 Szczecinek

ul. Łódzka I 10

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr

133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

Deklaracja dobrowolna: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań

marketingowych podejmowanych przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze

zdrowotnym wykluczające go z udziału w wyścigu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do

wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki

ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i

charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w wyścigu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną

odpowiedzialność.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałam/em się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłam/em

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

11. Świadczenia dla uczestników:

oznakowana trasa Szczecineckiego Maratonu MTB 2018;

system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów (pomiaru czasu dokona firma DOMTEL-SPORT);

zabezpieczenie przedmedyczne;

prawo do korzystania z bufetów na trasie i w miasteczku startowym (woda, batony, owoce, ciasta, itp.);

posiłek regeneracyjny po maratonie;

nagrody i puchary/medale/statuetki dla zwycięzców oraz pozostałych uczestników;

- ubezpieczenie zawodników.

12. Klauzula o kradzieży:

INFORMUJEMY ŻE, ORGANIZATOR SZCZECINECKIEGO MARATONU MTB 2018 NIE ODPOWIADA

ZA KRADZIEŻ BĄDŹ ZAGINIĘCIE MIENIA POZOSTAWIONEGO NA TRASIE ORAZ TERENIE

MIASTECZKA STARTOWEGO ZAWODÓW!

13. Postanowienia końcowe:

a) Każdy uczestnik zgłoszony do startu jest zobowiązany do startu z numerem startowym przyznanym przez

organizatora.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi duplikat (opłata 10 PLN).

Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego (wewnątrz znajduje się

elektroniczny chip), w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także

umieszczanie nowych elementów niezwiązanych ze III Szczecineckim Maratonem MTB 2018 pod groźbą

dyskwalifikacji w maratonie i koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:

Sędzia Główny Maratonu, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Szczecinek Marcin Hemperek.

b) Wszelkie spory dotyczące uczestnictwa w Maratonie rozstrzygane są wyłącznie w dniu zawodów i nie będą uwzględniane po zakończeniu Maratonu.

 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Sport