logo iszczecinek.pl

Polecamy Uciekali oplem przed policją. Kierowca zostawił pasażerów i zbiegł Kamil Kiljanek i Antoni Biedziuk zwycięzcami Grand Prix Szczecinka 2018 Kłęby czarnego dymu nad miastem. Na terenie działek płonęły opony i altanka [WIDEO] Kronospan otworzył Centrum Badawczo - Rozwojowe Polecamy

Konkurs Fotograficzny - CEEiRJ zaprasza!

23.03.2017 10:23
A A A
Zdjęcie do artykułu Konkurs Fotograficzny - CEEiRJ zaprasza!
fot. Organizator

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, we współpracy  z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwem Czarnobór oraz firmą Kronospan, zachęca wszystkich uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym: „Bioróżnorodność w moim obiektywie -  zachować dla pokoleń"

Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Zachowanie bioróżnorodności jest bardzo ważne dla przyszłości człowieka i naszej planety. Na konkurs należy przysłać zdjęcie ukazujące gatunek zwierzęcia, rośliny owada lub wybrany ekosystem las, łąka torfowisko itp.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze trzy  miejsca oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Koordynator projektu, dr Wioletta Michalska, tel. 606 122 985

 Regulamin konkursu fotograficznego:

„Bioróżnorodność w moim obiektywie - zachować dla pokoleń”

1. Organizator:

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

 2. Partnerzy:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, 

Nadleśnictwo Czarnobór,

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

3. Cel konkursu:

  • ukazanie piękna przyrody,

  • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą, 

  • promowanie aktywnego wypoczynku,

  • kształtowanie postaw badawczych, wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne,

  • rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

  • prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie fotografii.

4.Uczestnicy:

Dzieci, młodzież i dorośli.

5. Kategorie wiekowe:

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

I szkoła podstawowa,

Il gimnazjum,

III szkoły ponadgimnazjalne, dorośli

6. Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu zostaną wyłonione w każdej kategorii wiekowej:

I miejsce, Il miejsce, III miejsce, oraz dwa wyróżnienia.

7.Zasady ogólne:

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami,   wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo),  technika prac - zdjęcie, wydrukowane na papierze fotograficznym,   format zdjęć - 15 x21 lub większe,   każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace,   w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i publikację prac  dziecka (załącznik nr 1),   prace prosimy zgłaszać w kopertach, na których zostaną umieszczone następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, ilość zdjęć oraz nr telefonu,   zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie  pokonkursowej,    uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne,   zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów Konkursuî   uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych przez nich fotografii, ich utrwalanie, zwielokrotnienie dowolną techniką, a także rozpowszechnianie w publikacjach oraz na stronach internetowych z podaniem nazwiska autora,    w konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zawodowo zajmujące się fotografią.

8. Termin zgłaszania prac:

do 5 maja 2017 roku

9.Miejsce zgłaszania prac:

Sekretariat Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku  ul. Mickiewicza 2.

10. Pozostałe:

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny  z Organizatorem, tel.: 94 712 88 00, o wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa, 5-osobowe jury, wybrane przez organizatorów konkursu, decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje na nie odwołanie,    sponsorami nagród są: Centrum Edukacji Ekologicznej i rewitalizacji Jezior  w Szczecinku, Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Nadleśnictwo Czarnobór.

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2. O dokładnym terminie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,   zgłoszenie prac do konkursu potwierdza uznanie warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZU. Nr 133  poz. 883 z późniejszymi zmianami), niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.lJ z 2004r. Nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami)

Organizator

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Rozrywka