logo iszczecinek.pl

Polecamy Czy Poczta Polska wyrobi się z paczkami? Kulminacja Jarmarku Bożonarodzeniowego Restrukturyzacja ostatnią szansą dla PKS-u Jak mieszkańcy odbierają jarmark świąteczny? [SONDA] Za 178 mln remontują linię kolejową. Efekty już widać [WIDEO] Polecamy

W oczekiwaniu na unijne fundusze

13.11.2017 09:08
A A A
Zdjęcie do artykułu W oczekiwaniu na unijne fundusze
fot. archiwum

Kontrakt Samorządowy…

W kwietniu ubiegłego roku w gmachu szczecineckiego ratusza Kontrakt Samorządowy dla powiatu szczecineckiego podpisało 7 samorządów: Powiat Szczecinecki, Miasto Szczecinek oraz Gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek. Przy tym samym stole kilkanaście miesięcy później, podpisano umowy dotyczące czterech zadań, które Powiat Szczecinecki zgłosił do realizacji w ramach Kontraktu.

Pierwszy z nich dotyczył powstania Centrum Praktyk Zawodowych i Innowacji przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku. W jego skład wejdą pracownie, dzięki którym uczniowie będą mieli możliwość uczenia się zawodu na urządzeniach  wykorzystywanych w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych. Do dyspozycji uczniów oddane zostaną dwa ośrodki egzaminacyjne dla zawodów w sektorze drzewnym, budowlanym i mechanicznym oraz nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego: technika technologii drewna, pracownia CNC (tokarek numerycznych), specjalistyczna pracownia spawalnicza, lakiernictwa i blacharki, odnawialnych źródeł energii oraz pracownie architektury obrazu, zawodów budowlanych oraz sale komputerowe. Całość uzupełni niezbędne zaplecze socjalne. Przewidywana całkowita wartość projektu (roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie  do pracowni budowlanej, instalacyjnej, lakierniczo-blacharskiej, ręcznej i mechanicznej obróbki drewna) to 5 465 050,00 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 4 128 899,65 zł.

Aktualnie Powiat Szczecinecki  jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wykonanie rzeczonych robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku, tj. opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 81 w Szczecinku.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2018 roku. 

Drugie z zadań to „Szczecinecki eksperyment”, który przewiduje zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku. Wspomniany Ośrodek powstanie pod egidą Centrum Edukacji i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych, ale będzie zlokalizowany w dwóch miejscach. Na terenie Centrum i Zespołu Szkół Technicznych. W ramach projektu powstanie pięć pracowni:  Specjalistyczne laboratorium analityczne, Sala doświadczalna  i wystawowa -Bioróżnorodność, Sala Odnawialnych Źródeł Energii, Sala programowania i obróbki metali wraz z drukarką 3D, Sala doświadczalna nierozłącznego łączenia metali wraz z robotem spawalniczym. Przewidywana całkowita wartość projektu to 2 428 764,70 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to  2 064 449,99 zł.

Również i w przypadku tego zadania Powiat Szczecinecki jest na etapie przeprowadzania procedur przetargowych  na wyłonienie dostawców wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku. Z jednym z dostawców podpisano już umowę na dostarczenie części wyposażenia do laboratorium analitycznego oraz sal doświadczalnych i wystawowych:  bioróżnorodności i odnawialnych źródeł energii.  Od grudnia br. zakupione sprzęty i materiały dydaktyczne służyć będą do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych opartych o nowoczesnych metodach nauczania.

Całe przedsięwzięcie również znajdzie swój finał do końca 2018 roku.

Kolejne dwa zadania to tzw. projekty miękkie: „Dobry klimat dla zawodowców” i „Mówię bez słów”.

„Dobry klimat dla zawodowców” przewiduje wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego: Technikum Zawodowego w Zespole Szkół nr 1im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, Technikum Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku.

Projekt obejmuje m.in. realizację programu praktyk zawodowych dla uczniów, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, doradztwo zawodowe, dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych, nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi oraz wyjazdy zawodowoznawcze i studyjne. W projekcie weźmie udział 720 uczniów oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu to 3 812 505,24 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 3 431 253,90 zł. Zadanie będzie realizowane wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018 i potrwa do końca 2020 roku.

Ostatnie z zadań „Mówię bez słów” jest  dedykowane Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu. Jego celem jest  wspomaganie alternatywnych sposobów porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu. Projekt przewiduje wsparcie w zakresie doposażenia w specjalistyczny sprzęt, organizację zajęć dla uczniów, zwiększanie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia i warsztaty. Weźmie w nim udział 40 uczniów oraz 55 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Wartość projektu  to 521 266,95 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 450 186,98 zł. Realizacja zadania rozpocznie się wraz z rokiem szkolnym i potrwa do 2020 roku.

Drogi…

Regionalny Program Operacyjny. Działanie 5.4: Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

11 października 2017 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior parafowano umowę, na mocy której przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 1296Z na odcinku  Droga Krajowa nr 11– Omulna – Żółtnica, o długości ponad 5 km. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Osi priorytetowej 5: Zrównoważony transport, Działania 5.4: Budowa i przebudowa dróg powiatowych. Odpowiednio wcześniej zostało wskazane przez Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i wpisane na listę zadań na drogach powiatowych zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycja zapewni konieczne, bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T oraz stanowić będzie dojazd do istniejącej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Powiat na rzeczone zadanie otrzyma 3 000 0000 zł dofinansowania, przy jego szacowanej wartości w wysokości 3 529 411,76 zł. Projekt realizowany będzie w  formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od 07.2018 r. do 12.2019 r.

Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kolejną drogowa inwestycja  pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m), będzie realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem zadania jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, co w konsekwencji sprawi, że mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do takich obiektów użyteczności publicznej jak: przystanki autobusowe, stacja kolejowa, sklep, kościół, poczta oraz boisko sportowe.

Całkowity koszt projektu to 3 676 442,08 zł., przy dofinansowaniu w wysokości 2 337 334,00 zł. Zadanie ma zostać sfinalizowane w 2018 roku. 

Kształcenie na najwyższym poziomie - Europejski kierowca…

Również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ale tym razem 9 Osi priorytetowej i Działania 9.8: Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Powiat Szczecinecki ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „Europejski kierowca”.

To planowane do realizacji w 2018 roku zadanie inwestycyjne polegać będzie  na dostosowaniu infrastruktury oraz zakupie wyposażenia dla Zespołu Szkól Technicznych w Szczecinku w celu utworzenia nowego kierunku kształcenia - kierowca mechanik. Planowana wartość projektu wynosi 2 248 472,13 zł.

W trosce o środowisko...

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Już 13 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior zostanie podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w ramach której będzie  realizowany projekt pn.: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.” Cel zadnia to rozwój terenów zielonych w miastach i obszarach funkcjonalnych. Powiat Szczecinecki partneruje rzeczonemu zadaniu, a wynikiem współpracy będzie nasadzenie drzew o wartości 300. 000,00 zł. Dofinansowanie projektu wyniesie 255. 000,00 zł. 

Piotr Rozmus

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności